Wydział Kadr i Szkolenia

Wydział Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. 47 73 153 70
fax 47 73 153 75

  e-mail : naczelnik.kadry@ol.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

podinsp. Iwona Konieczna

 

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Jarosław Ostapkowicz


 

Struktura organizacyjna

ZESPÓŁ KADR

     Zadania:

 • dobór i rozmieszczenie kadr,
 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowej wydziałów KWP oraz Oddziału Prewencji Policji,
 • nadzór nad realizacją problematyki kadrowej w podległych jednostkach Policji,
 • opracowywanie wniosków i raportów w sprawach kadrowych leżących w kompetencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
 • prowadzenie szkoleń i instruktaży dla podległych KWP ogniw Policji objętych zakresem działania Zespołu.

 

ZESPÓŁ DS. DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

     Zadania:

 • rozpoznanie i analiza lokalnych potrzeb doskonalenia zawodowego,
 • sporządzanie rocznego planu doskonalenia zawodowego,
 • przygotowanie przedsięwzięć z planu rocznego doskonalenia zawodowego i opracowanie ich programów,
 • realizacja przedsięwzięć doskonalenia zawodowego, w tym zajęć dydaktycznych oraz ich dokumentowanie,
 • ocena efektywności przedsięwzięć doskonalenia zawodowego,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkoleniowej,
 • prowadzenie biblioteki służbowej,
 • rozpoznawanie potrzeb w zakresie kursów i szkoleń prowadzonych przez jednostki szkoleniowe, kierowanie policjantów na określone rodzaje i formy szkoleń oraz egzaminy podoficerskie, aspiranckie i oficerskie,
 • organizacja i realizacja szkoleń dla podmiotów zewnętrznych,
 • realizacja i nadzór nad wydatkami w zakresie grupy "szkolenie i wychowanie".

 

ZESPÓŁ DS. DYSCYPLINARNYCH

     Zadania:

 • opracowywanie wniosków w sprawach dyscyplinarnych leżących w kompetencji Komendy Wojewódzkiej Policj w Olsztynie,
 • nadzór nad właściwą realizacją problematyki dyscyplinarnej oraz udzielanych wyróżnień we wszystkich ogniwac i jednostkach podległych KWP,
 • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w I i II instancji,
 • dokonywanie okresowych analiz stanu dyscypliny i wydarzeń nadzwyczajnych w służbie.

 

ZESPÓŁ DS. EWIDENCJI

     Zadania:

 • prowadzenie ewidencji policjantów i pracowników cywilnych w zakresie systemu „KADRA”, wydanych dokumentów i bieżącej sprawozdawczości,
 • zaopatrywanie w dokumenty służbowe policjantów, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów,
 • sporządzanie comiesięcznych meldunków statystycznych i sprawozdań dotyczących policjantów i pracowników cywilnych podległych jednostek.

 

ZESPÓŁ DS. SOCJALNYCH

     Zadania:

 • organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnych dla policjantów i pracowników Policji,
 • organizacja wyjazdów na kolonie, obozy i zimowiska dla dzieci policjantów, pracowników Policji oraz emerytów i rencistów,
 • obsługa funduszu świadczeń socjalnych pracowników Policji oraz emerytów i rencistów policyjnych i ich rodzin z garnizonu warmińsko - mazurskiego, a także funduszu wspierającego PZU dla policjantów KWP, pracowników Policji KWP i ich rodzin,
 • prowadzenie ewidencji dopłat do wczasów policjantów KWP i Oddziału Prewencji Policji.

 

ZESPÓŁ STANOWISK

     Zadania:

 • Samodzielni pracownicy Wydziału realizują zadania zgodnie ze swoimi zakresami czynności okreslonymi w indywidualnych kartach opisu stanowiska pracy. Poszczególne problemy rozwiązują bezpośrednio z kierownictwem Wydziału lub - w sprawach złożonych - z radcą prawnym KWP w Olsztynie.

SEKCJA DOBORU I REZERWY KADROWEJ

     Zadania:

 • rozpoznawanie i planowanie potrzeb kadrowych,
 • postępowanie kwalifikacyjne – rekrutacja i selekcja,
 • współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji oraz   organami poza policyjnymi,
 • sporządzanie analiz strategicznych w zakresie doboru i rezerwy kadrowej wspomagających procesy decyzyjne,
 • realizacja zadań związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów do rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w Policji woj. warmińsko-mazurskiego.
Powrót na górę strony