Program Leonardo da Vinci 2007-2013 - Fundusze pomocowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Fundusze pomocowe

Program Leonardo da Vinci 2007-2013

 
 


~

 

 

 

 

1. Projekt pn. „Wymiana doświadczeń służb odpowiedzialnych za zwalczanie międzynarodowej zorganizowanej przestępczości samochodowej”.

Projekt obejmuje doskonalenie zawodowe 16 funkcjonariuszy Policji z województwa warmińsko-mazurskiego na terenie Litwy – siedziba Policji w Taurages oraz Holandii – siedziba Policji w Maastricht w ramach Programu Leonardo da Vinci. Projekt jest skierowany do osób odpowiedzialnych za późniejsze kształcenie i szkolenie zawodowe innych funkcjonariuszy Policji tj. trenerów, osób odpowiedzialnych za planowanie szkolenia oraz zarządzania kadrami.

Uczestnicy wzieli udział w 20 godzinnym kursie języka angielskiego celem przygotowania do udziału w projekcie. Otrzymali również słowniki językowe i przewodniki turystyczne.

W ramach projektu staż zagraniczny odbyły dwie grupy 8-osobowe, z których każda udała się do innego kraju – partnera zagranicznego projektu.

Uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami działań partnerów w poniższym zakresie:
1. Poznanie rozwiązań, procedur oraz metod i form pracy policji państw partnerskich stosowanych w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej.
2. Wypracowanie pragmatycznych działań w zakresie podniesienia efektywności procesu wykrywczego oraz ujednolicenia w państwach unijnych metod postępowania w ramach współpracy policyjnej dotyczącej przestępczości samochodowej.Wdrożenie programu „dobrych praktyk” policji państw partnerskich w następujących tematach:
- fikcyjne zgłoszenia kradzieży pojazdów celem wyłudzenia odszkodowań od firm ubezpieczeniowych,
- tranzyt kradzionych pojazdów z terenu Unii Europejskiej na Litwę,
- sposoby i metody dokonywania kradzieży pojazdów samochodowych przez sprawców,
- legalizacja i wprowadzanie na rynek wtórny pojazdów pochodzących z przestępstwa kradzieży.

Uczestnicy obu grup przez pięć dni roboczych będą brali udział w warsztatach organizowanych przez stronę holenderską i litewską.

Podczas wyjazdu każdy z uczestników był zobowiązany do sporządzania raportów dziennych mających na celu opis przebiegu wymiany oraz wyrażenie opinii uczestnika na temat wymiany.
Efektem końcowym projektu jest sporządzona publikacja oraz szkolenia kaskadowe w ramach jednostek.

Całkowita wartość projektu 17 435,29 EUR.

Wizyta na Litwie w dniach 19-25 maja 2014 r.

Wizyta w Holandii w dniach 22-28 czerwca 2014 r.

 

2. Projekt pn. "Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa uczestników imprez sportowych o randze mistrzowskiej".

Projekt obejmował doskonalenie zawodowe 18 funkcjonariuszy Policji z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego na terenie Niemiec – siedziba Policji w Bielefeld oraz Holandii – siedziba Policji  Regionu Limburg-Noord w ramach Programu Leonardo da Vinci. Finansowanie objęło także wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe skierowane do osób odpowiedzialnych za późniejsze kształcenie i szkolenie zawodowe innych funkcjonariuszy Policji tj. trenerów, osób odpowiedzialnych za planowanie szkolenia oraz zarządzanie kadrami.
W ramach projektu odbyły się dwa 7-dniowe staże zagraniczne u zagranicznych partnerów z Holandii i Niemiec.
Działania wynikające z projektu są zrealizowano  w przedziale  czasowym od lipca 2009 r. do września 2010 r.
Uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami działań partnerów w poniższym zakresie:
1. Prewencyjne zabezpieczanie pobytu  i przemieszczanie się uczestników podczas imprez sportowych.
2. Przygotowanie Policji do prowadzenia działań na wypadek ataku terrorystycznego.
3. Współdziałanie z pozapolicyjnymi podmiotami w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa.
4. Analiza sposobów prowadzenia działań przez pododdziały Policji w sytuacjach kryzysowych.

Cele projektu:
Celem projektu było pozyskanie wiedzy oraz doświadczeń posiadanych przez zagranicznych partnerów w zakresie prowadzonych policyjnych działań mających miejsce przy organizacji
i zabezpieczaniu szlaków komunikacyjnych związanych z przepływem osób oraz towarów podczas międzynarodowych imprez sportowych.
Projekt przyczynił się do transformacji rozwiązań prawnych stosowanych u partnerów zagranicznych na grunt Polski, a tym samym zapewni optymalne rozwiązania w zakresie migracji ludności podczas odbywania się międzynarodowych imprez sportowych przy kompleksowym rozpoznawaniu i zabezpieczaniu potencjalnych zagrożeń.
Powyższe przedsięwzięcie pozwoliło na wypracowanie metodologii współpracy z  instytucjami i organizacjami współuczestniczącymi w celu osiągnięcia zakładanych zamierzeń. Jest również podstawą do wskazania potrzeb w zakresie środków materialnych niezbędnych do realizacji działań policyjnych.
Obserwacja zagranicznych rozwiązań służą implementacji dobrych praktyk w obszarze działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Projekt przyczynia się tym samym do podniesienia kwalifikacji zawodowych osób w nim uczestniczących, jak i do rozpowszechnienia wiedzy wśród podmiotów współdziałających oraz innych jednostek Policji.
Efektem końcowym projektu było sporządzenie i upowszechnienie raportu końcowego oraz szkolenia kaskadowe w ramach jednostek.
 

3. Projekt pn."Wdrażanie nowych rozwiązań i metod poszukiwania majątku sprawców przestępstw".

Projekt obejmował doskonalenie zawodowe 18 funkcjonariuszy Policji z województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego na terenie Niemiec – siedziba Policji w  Mönchengladbach oraz Holandii – siedziba Policji  Regionu Limburg-Noord w ramach Programu Leonardo da Vinci. Finansowanie objął także wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe skierowane do osób odpowiedzialnych za późniejsze kształcenie i szkolenie zawodowe innych funkcjonariuszy Policji tj. trenerów, osób odpowiedzialnych za planowanie szkolenia oraz zarządzania kadrami.
Uczestnicy wzięli udział w 20 godzinnych kursach języka angielskiego celem przygotowania do udziału w projekcie. Otrzymali także słowniki językowe i przewodniki turystyczne.

W ramach projektu 7 dniowy staż zagraniczny odbyły dwie grupy 9-osobowe, z których każda udała się do innego kraju – partnera zagranicznego projektu.

Uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami działań partnerów w poniższym zakresie:
1. Poznanie rozwiązań, procedur oraz metod i form pracy policji państw unijnych stosowanych w poszukiwaniu ukrywanego majątku sprawców przestępstw pod kątem jego zabezpieczenia w celu zapewnienia pełnego efektu procesu wykrywczego.
2. Wypracowanie pragmatycznych rozwiązań możliwych  do zastosowania na gruncie prawa państw uczestników projektu pozwalających na skuteczne ujawnianie lokowanego za granicą majątku sprawców przestępstw w celu jego zabezpieczenia na potrzeby procesu karnego.
3. Rozpoznawanie przestępstw: dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, prania pieniędzy, akcyzowych i paliwowych, w zakresie ochrony środowiska i gatunków zagrożonych wyginięciem, oszustw w obrocie gospodarczym.
4. Porównanie metod i form pracy policji stosowanych w jednostkach będących gospodarzami praktyki w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej i finansowej.

Uczestnicy obu grup przez pięć dni roboczych brali udział w warsztatach organizowanych przez stronę holenderską i niemiecką.

Podczas wyjazdu każdy z uczestników był zobowiązany do sporządzania raportów dziennych mających na celu opis przebiegu wymiany oraz wyrażenie opinii uczestnika na temat wymiany.
Efektem końcowym projektu było sporządzenie i upowszechnienie publikacji oraz szkolenia kaskadowe w ramach jednostek.

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony