Z-t-P/1/18 - Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Termin składania ofert: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej
CPV: CPV – 45216110-8
Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Wykonanie docieplenia elewacji i dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku Policyjnej Izby Dziecka KWP w Olsztynie przy ul. Borowej 9.

Załączniki do strony