Ogłoszenie - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszenie

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2017 roku w następujących jednostkach:
Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy powiatowe/miejskie Policji
województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie.

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ:

22 lutego - 7 osób,

23 maja - 20 osób,

22 sierpnia - 20 osób,

2 listopada - 31 osób,

28 grudnia - 57 osób.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

•    obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
•    nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
•    posiadający co najmniej średnie wykształcenie
•    korzystający z pełni praw publicznych
•    posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
•    dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

 OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY -

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 – z późn. zm.)

 


Uwaga kandydaci!

Dokumenty niekompletne bądź nadesłane pocztą, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się  przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia  procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji. 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich i powiatowych oraz oddziału prewencji Policji na podstawie przyznanego limitu miejsc, łącznej liczby uzyskanych punktów przez kandydata oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.