Ogłoszenie - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszenie

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W OLSZTYNIE POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

LEKARZ W ZESPOLE MEDYCZNYM ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI
W OLSZTYNIE

Planowany termin przyjęcia do służby w Policji 29 grudnia 2016 r.

 

WYMAGANIA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ZESPOLE MEDYCZNYM ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OLSZTYNIE NA STANOWISKU LEKARZ:

NIEZBĘDNE W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

 • dyplom lekarza
 • aktualne prawo do wykonywania zawodu lekarza  na obszarze RP, potwierdzone stosownym dokumentem wydanym przez okręgową izbę lekarską (zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. 2015, poz. 464 z późn. zm.)

PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI I WYKSZTAŁCENIA:

 • lekarz specjalista „ortopeda” lub „chirurg”.
 • umiejętność szybkiego działania i podejmowania decyzji,
 • wysoka odporność na stres,
 • umiejętność organizacji pracy

Osoby zainteresowane przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Policji w charakterze członka personelu medycznego tj. lekarza Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie Al. Piłsudskiego 5,  tel. kontaktowy: (89) 522 4400, 522 4402, 5224403, 5224404, 5224406, nr faksu (89) 522 44 05 w PONIEDZIAŁKI, ŚRODY i CZWARTKI w godzinach: 9.00 -14.00.

WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW STANOWI:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania w każdej jednostce Policji lub ze stron internetowych www.policja.pl, www.warmińsko-mazurska.policja.gov.pl
 • podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o przyjęcie do służby w Policji w charakterze lekarza w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie-oryginały do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności, przydatne do służby w Policji (kserokopie-oryginały do wglądu)
 • książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy), jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (kserokopia- oryginał do wglądu)
 • świadectwa pracy/służby (kserokopie - oryginały do wglądu)

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.) SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych
 • podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 - na stronie internetowej Komendy Głównej Policji
(www.policja.pl/)

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

(www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/)
- w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie . 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art.  25 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r., poz. 355 zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.).

Dokumenty niekompletne bądź nadesłane pocztą, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.