Podstawy regulujące... - Przemoc w rodzinie - Policja Warmińsko-Mazurska

Przemoc w rodzinie

Podstawy regulujące...

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z 2011 roku);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
  • Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, opracowana i wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendę Główną Policją;
  • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2014;
  • Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”