Struktura i zadania wydziału - Wydział Prewencji - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
 

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. (89) 522 51 70
faks (89) 522 51 75

e-mail: naczelnik.wpr@ol.policja.gov.pl

 

 naczelnik

 nadkom. Rafał Kiśluk

zastępca naczelnika

nadkom. Mariusz Zieliński
 

Sekretariat
Paulina MAZUR
tel. 89 522 51 70
fax. 89 522 51 75
e-mail: paulina.mazur@ol.policja.gov.pl

 

KOMÓRKI  ETATOWE

 

ZESPÓŁ OCHRONNY


asystent ds. ochrony obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

koordynator zespołu

asp. szt. Dorota BOŻYCZKO
tel. 89 522 51 92
e-mail: dorota.bozyczko@ol.policja.gov.pl
 

stanowiska cywilne

 

KOMÓRKI POZAETATOWE

 

ZESPÓŁ ORGANIZACJI SŁUŻBY PREWENCYJNEJ

  ekspert ds. koordynacji działań zewnętrznych

koordynator zespołu

podkom. Szymon BRZDĄKIEWICZ
tel. 89 522 51 81
e-mail: szymon.brzdakiewicz@ol.policja.gov.pl

 

  ekspert ds. organizacji służby patrolowej

kom. Dominika KOBUSZEWSKA
tel. 89 522 51 85
e-mail: dominika.kobuszewska@ol.policja.gov.pl

 

ekspert  ds. organizacji służby dzielnicowych

podinsp. Jolanta ŁUKASIAK
tel. 89 522 51 80
e-mail: jolanta.lukasiak@ol.policja.gov.pl

 

asystent ds.  nadzoru nad działalnością straży miejskich/gminnych, użycia ŚPB

st. asp. Dariusz PLEŃKOWSKI
tel. 89 522 51 82
e-mail: dariusz.plenkowski@ol.policja.gov.pl

 

specjalista ds. organizacji służby przewodników psów służbowych

asp. szt. Roman GANCARZ
tel. 89 522 51 84
e-mail: roman.gancarz@ol.policja.gov.pl

 

asystent ds. organizacji służby na wodzie i terenach przywodnych

mł. asp. Małgorzata KONOPKO
tel. 89 522 51 74
e-mail: malgorzata.konopko@ol.policja.gov.pl

 

asystent ds. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

mł. asp. Jacek GABRUSEWICZ
tel. 89 522 51 83
e-mail: jacek.gabrusewicz@ol.policja.gov.pl

 

asystent ds. statystyk służb prewencyjnych i Systemu Wspomagania Dowodzenia

sierż. szt. Łukasz GOŁOTA
tel. 89 522 51 79
e-mail: lukasz.golota@ol.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 

ekspert ds. nieletnich i profilaktyki społecznej

podinsp. Małgorzata BOJAROWSKA
tel. 89 522 51 73
e-mail: malgorzata.bojarowska@ol.policja.gov.pl

 

asystent ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

asp. sztab. Szymon WIŚNIEWSKI
tel. 89 522 51 76
e-mail: szymon.wiśniewski@ol.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ WYKROCZEŃ

 

specjalista ds. nadzoru nad wykroczeniami

asp. szt. Joanna ŚMILGIN-LIS
tel. 89 522 51 77
e-mail: joanna.smilgin-lis@ol.policja.gov.pl

 

specjalista ds. rozpatrywania zażaleń oraz funkcji oskarżyciela publicznego

podkom. Agnieszka SZLACHTOWICZ-PELAWSKA
tel. 89 522 51 78
e-mail: agnieszka.szlachtowicz-pelawska@ol.policja.gov.pl

 

Zakres zadań

Zadaniem Wydziału jest zapewnienie warunków do efektywnego zapobiegania przestępczości oraz udzielanie pomocy w tym zakresie terenowym jednostkom Policji, poprzez:

 • koordynowanie, nadzór i kontrolowanie działań w zakresie organizacji i pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem służb patrolowych, patrolowo-interwencyjnych, wywiadowców prewencji, przewodników psów służbowych oraz dzielnicowych;
 • koordynowanie i nadzór nad ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa
  i porządku publicznego, w tym również na wodach i terenach przywodnych;
 • koordynowanie i nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez policjantów jednostek Policji w zakresie problematyki nieletnich oraz przemocy w rodzinie;
 • analizowanie zjawisk kryminogennych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które     dotyczą dzieci i młodzieży oraz opracowywanie i wdrażanie programów przeciwdziałania tym zjawiskom;
 • opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie programów prewencyjnych,
  ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją
  i przestępczością nieletnich;
 • inspirowanie i koordynowanie realizacji programów prewencyjnych (w tym rządowych);
 • koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania
  i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie na obszarze województwa z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi;
 • rozpatrywanie zażaleń na niewniesienie wniosków o ukaranie złożonych przez osoby zawiadamiające o popełnieniu wykroczenia na podstawie art. 56a kpow;
 • wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia,
  w których wniesiono środki odwoławcze w II instancji;
 • koordynowanie i nadzór nad  działaniami jednostek Policji w zakresie wykorzystania i szkolenia psów służbowych wykorzystywanych do działań prewencyjnych,
  z uwzględnieniem ich utrzymania;
 • realizowanie zadań zleconych przez wojewodę w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad działalnością straży gminnej/miejskiej;
 • współdziałanie z funkcjonującymi na obszarze województwa organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi
 • w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;
 • sprawowanie nadzoru nad problematyką użycia, przechowywania i użytkowania broni palnej służbowej oraz środków przymusu bezpośredniego przez policjantów jednostek organizacyjnych Policji województwa;
 • opracowanie planu ochrony obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji i nadzorowanie jego realizacji oraz zapewnienie ochrony fizycznej obiektów komendy;
 • wspieranie jednostek terenowych w zakresie użycia psa służbowego wyszkolonego w kategorii specjalnej do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

Wydział, w zakresie swojej właściwości realizuje zadania obejmujące:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych;
 • współpracę z krajowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi;
 • współpracę z międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w porozumieniu z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji;
 • wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej;
 • wykonywanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej;
 • organizowanie i przeprowadzanie doskonalenia zawodowego;
 • udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji.

Pliki do pobrania