Zadania Sztabu - Policja Warmińsko-Mazurska

Zadania Sztabu

ZADANIA SZTABU

Sztab zajmuje się szeroko rozumianym monitorowaniem i analizą zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynuje wszelkimi działaniami z tym związanymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Do zadań Sztabu Policji należy gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących zdarzeniach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w celu podejmowania skutecznych przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i eliminowaniu.

Realizuje przedsięwzięcia planistyczno-obronne i koordynuje przygotowaniami, w tym zakresie w podległych jednostkach, przygotowując je do wykonywania zadań w sytuacji szczególnych zagrożeń, w tym w warunkach wprowadzenia ustawowo określonych stanów nadzwyczajnych. Przygotowywanie i aktualizacja planów działania jednostek Policji w warunkach niebezpiecznych naruszeń porządku publicznego, zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i klęsk żywiołowych.
Podejmuje przedsięwzięcia związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowych o charakterze klęsk żywiołowych, awarii technicznych, zagrożeń terrorystycznych w tym również związanych z podłożeniem ładunku wybuchowego, w fazie zapobiegania, reagowania, przeciwdziałania i odbudowy. Opracowywane są tu plany ratownicze określające charakter zagrożenia, rodzaj przedsięwzięć i zadań Policji, zmierzających do przeciwdziałania ich występowaniu i minimalizacji strat i szkód.

W przypadku zaistnienia sytuacji szczególnej oraz zdarzeń, których zasięg obejmuje teren większy niż jeden powiat, Dyżurny KWP a następnie Sztab Policji KWP przejmuje dowodzenie i koordynuje działania jednostek policji z całego województwa.

Organizuje   i   koordynuje  działaniami  związanymi  z  realizacją   policyjnych zabezpieczeń w tym: zgromadzeń – manifestacji i  protestów, imprez  masowych - sportowych i uroczystości,  pobytem VIP-ów na terenie województwa. Analizowanie i przekazywanie do zainteresowanych powiatów informacji o bieżących najważniejszych zdarzeniach na terenie województwa oraz zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego lub niebezpiecznych zakłóceniach porządku publicznego.

Realizuje zadania wynikające z prowadzenia Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego d/s Imprez Masowych. Sprawuje bieżący nadzór i koordynuje przedsięwzięciami związanymi z funkcjonowaniem służb dyżurnych w jednostkach Policji województwa warmińsko-mazurskiego.
Ponadto Sztab Policji przygotowuje zabezpieczenia imprez masowych: sportowych i rozrywkowych.

Wydział inicjuje i koordynuje działania jednostek Policji w przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa wyżej.