Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez współdziałanie służb"

Blisko 200 przedstawicieli Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Akademii Górniczo – Technicznej w Krakowie, Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych Komisji Europejskiej OLAF oraz policjanci i celnicy z Litwy, Niemiec, Holandii i Rumunii bierze udział w rozpoczynającej się dzisiaj w Mrągowie trzydniowej konferencji szkoleniowej.

Celem zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, a wspieranej przez Unię Europejską w ramach programu Hercule III (2014-2020) realizowanego przez Komisję Europejską w celu wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, konferencji jest między innymi przedstawienie nowych metod form rozpoznawania nieprawidłowości oraz przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, w szczególności oszustw w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych, oszustw podatkowych na szkodę Unii Europejskiej oraz nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi (przemyt oraz podrabianie produktów).

Przemyt i nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na interesy finansowe nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. Różnice w cenach wyrobów tytoniowych między poszczególnymi krajami oraz wysokie bezrobocie utrzymujące się w regionach przygranicznych naszego województwa powodują, że przestępcza działalność związana z tym procederem wciąż istnieje. Według raportu Komisji Europejskiej z 2014 region warmińsko – mazurski jest jednym z najbardziej narażonych na przestępczość tego typu.

Tegoroczna konferencja  to już czwarte przedsięwzięcie tego typu realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. Poprzednie odbyły się w 2013 r. w Augustowie i Piszu oraz w 2015 r. w Mikołajkach. W latach 2014-2015 r. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przy wsparciu OLAF utworzyła System Zwalczania i Zapobiegania Przestępczości Tytoniowej. Elementy tego Systemu rozmieszczone zostały na głównych szlakach przemytniczych.

W październiku br. funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiej Policji udadzą się z wizytą studyjną do mającego swą siedzibę w Brukseli Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych Komisji Europejskiej , gdzie zapoznają się ze strukturą oraz zadaniami OLAF, w szczególności w zakresie zwalczania międzynarodowej przestępczości tytoniowej i oszustw na szkodę Unii Europejskiej.

Projekt „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez współdziałanie służb, zdobycie i wymianę praktycznych umiejętności zwalczania przestępczości tytoniowej oraz na szkodę Unii Europejskiej” jest wspierany przez program Unii Europejskiej Hercule III (2014-2020). Program ten realizowany jest przez Komisję Europejską. Przedsięwzięcie jest realizowane w celu wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. (więcej informacji można znaleźć: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Powyższa informacja odzwierciedla poglądy autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poglądy prezentowane w publikacjach i/lub w związku z działalnością, dla której przeznaczona jest dotacja. Informacje zawarte w tej publikacji nie muszą odzwierciedlać stanowiska lub opinii Komisji Europejskiej.

(azrj)